Nivoi svesti i efikasnost procesovanja

Efikasnost je zajednička ideja za sve sisteme psihoterapeutskog, psihološkog i spiritualnog procesovanja. Prirodno je kreirati (stvarati brže, lakše i jednostavnije sisteme i metode.

Postoji nekoliko elemenata takve ktivnosti. Jeda, pomalo zanemaren, je taj o hijerarhiji nivoa svesti ili iskustva od koga treba početi (raditi).

Ova ideja dolazi od starih, tradicionalnih sistema Perenijalne Filozofije, ali s vremena na vreme mi „izmislimo“ tu ideju ponovo.

U suštini, to je jednostavan deo praktičnog znanja : što je viši nivo svesti od koga procesujete neko neželjeno stanje (ili kreirate neko novo poželjno stanje ) to je vaš proces efikasniji !

Kabala otvoreno o tome govori. Na „Drvetu Života“ postoji deset Sefirota, koji uglavnom pretstavljaju nivoe svesti. Izvan i van najvišeg (Keter) je Praznina ili Ain Soph Aur ili Beskrajna Svetlost. Sve što dolazi u postojanje dolazi iz toga i prolazeći kroz deset Sefirota konačno stiže do fizičke manifestacije – – Malkuta. Radi efikasne strukture čovek uvek mora da počne sa Prazninom ili Beskrajnom Svetlošću.

Magija uči svoje sledbenike ovom jednostavnom pravilu : za stabilnu kreaciju morate prizvati neku Inteligenciju koja vlada tom sferom aktivnosti. Kada radite sa odgovarajućom Kosmičkom Inteligencijom ubrzo otkrivate da njom dominira neka Viša inteligencija. Onda prizivate nju i ubrzo otkrivate da postoji neka još viša. Tako, korak po korak približavate se Svemoćnom Tvorcu (ili Beskrajnoj Svetlosti) kao najačem izvoru i iz njegove tačke gledišta imate najtrajnije rezultate.

Govoreći o magijskoj borbi, Dion Fortune kaže da u takom nekom konfliktu mag koji deluje sa višeg nivoa svesti uvek pobeđuje.

NLP govori o tome kao o hijerarhiji logičnih nivoa i naglašava važnost „uspinjanja kroz nivoe“. NLP eksponenti su to možda uzeli od Gregorija Batesona, koji je jednostavno kazao „viši nivoi dominiraju nižim“.

U sistemima koje sam ja stvorio, koje pokriva naziv „Spiritualna Tehnologija“ takođe se može ovo videti. U svom prvom sistemu, Ekskalibur, kada čovek primeni „Prvi“ metod za eliminaciju tvrdokornih ili otpornih problema, čovek diskreira jedan za drugim elemente tog problema. Počinjući sa telesnim senzacijama, kao najgrubljim (najsirovijim), čovek prelazi na emocije, na mentalne elemente ( verovanja, unapred stvorene ideje , sudove, izgovore, napore itd.) da na kraju dođe do čiste inicijalne misli ili odluke. Pošto je diskreira, ne ostaje ništa osim Praznine. I naravno, problema više nema.

Možda je ovo lakše primetiti u Aspektici : koristeći lančanu tehniku subjekat se penje na viša i viša stanja emocija i misli dok konačno ne uđe u Prazninu. Sličan se proces događa u Sunjati kao što to sasvim dobro znaju oni koji su to pokušali. I, naravno, to je vrlo, vrlo očigledno u PEAT-u, premda može da izgleda da se krećemo u suprotnom pravcu (nadole umesto gore), ali je takva razlika arbitrarna – čovek na kraju dolazi do Praznine, što je početak i kraj u isto vreme.

Kakva je praktična primena ? Pa, znajući da smo bolje opremljeni kada stvaramo nove metode ili savršene stare.
Glavni element u takvom jednom pristupu je da smo svi sposobni za samo-promišljanje (odslikavanje), tj. mi ne ostajemo u svojim negativnim mislima , kad razmislimo o tome ; niti smo zaglavljeni u negativnim emocijama, već imamo jedno novo osećanje o starom negativnom.

Arelena
Živorad

Da li je moguće neutralisati Primove iz meta- pozicije? To jest,identifikujući se sa drugim i radeći proces iz tačke gledišta druge osobe.

Evo dva načina na koja možemo to da učinimo :

1. Surogatno procesovanje i
2. Procesovanje iz više tačaka gledišta ili „vrteške“, tj. cirkularno procesovanje

U surogatnom procesovanju procesor to uvek radi za nekog klijenta, prijatelja, rođaka ili bilo kog bića kome je potrebna pomoć (čak i za kućne ljubimce i biljke). Procesor se identifikuje sa takvim subjektom, oseća ono što subjekt oseća i radi proces za njega , ponekad sa iznenađujućim uspehom. Šta god da se događa, to je Procesorovo iskustvo, ali su posledice klijentove. To jest, dete ima visoku temperaturu i vi uradite surogatni proces za njega. Pretpostavite da dođete do Pleroma stanja ili do neutralizacije nekih polariteta. Visoka temperatura obično nestaje ili se smanjuje, ali to iskustvo pripada ONOME KO JE SVESTAN TOG PROCESA, tj. vama, Procesoru.

U cirkularnom procesovanju ili procesovanju iz više tačaka gledišta neka osoba zauzima različite tačke gledišta u odnosu na isti problem.Pretpostavimo da imate loše odnose sa svojim ocem. Vi očistite prvu poziciju (ili „Ja“ poziciju) ali se problem vraća. Da bi se imalo stvarno kompletno ili integrisano procesovanje morate procesovati SVE VAŽNE TAČKE GLEDIŠTA (vidi Živoradov PEAT priručnik).

Pretpostavimo da radite iz tačke gledišta oca i završite proces neutralizacijom nekih polariteta.. Pretpostavimo da otac nikad nije imao nikakvo procesovanje , tako da su ovi polariteti njegovi prvi neutralisani polariteti. Da li su ovi polariteti očevi Primovi, njegovi Primordijalni Polariteti ? Oni to nisu, naravno ! Ukoliko niste neutralisali svoje Primove, oni su vaši, koje ste dobili na toj meta-poziciji, koristeći oca kao prenosioca (prenosno sredstvo, vozilo). Može se dogoditi —veoma, veoma retko. Ukoliko već imate neutralisane svoje Primove, ovo je samo neki drugi par vaših neutralisanih polariteta. Rezultati ovakvog događaja pokazaće se na prvoj poziciji (to znači u vama) odmah, ali obično će se pokazati i kod oca u nekoj promeni u njegovom ponašanju.

Zapamtite : vi ste stvorili tu tačku gledišta (otac). Subjektivno, otac obično ima sasvim različito mišljenje o sebi. Opet, ko je svestan ovog rezultata procesa ? Vi, naravno, premda posledice mogu i treba da se pokažu na drugim tačkama gledišta. A one su vaše.

Na jednom treningu za PEAT Procesore u Beogradu, jedan čovek je insistirao da je radeći cirkularno procesovanje netralisao Primove svoje supruge.

Oni su bili pred razvodom i on procesovao takođe i iz njene tačke gledišta. Taj čovek je kazao da je i njihov pas takođe trpeo zvog njihovih tuča (borbi). Tako je taj čovek uradio proces i iz tačke gledišta psa i ušao u Pleroma stanje. Živorad ga je pitao : „Šta bi se dogodilo da ste došli do neutralizacije polariteta dok ste radili PEAT proces na psu ? Mislite li da bi to bili pseći Primovi?“ Čovek se samo nasmejao i kazao, „Sada razumem.“

Tako, kada vam vaši klijenti postave isto pitanje recite da mogu da urade surogatno procesovanje ne samo na ljudima već i sa kućnim ljubimcima kao i biljkama. Mogu li domaće životinje doživeti Neutralizaciju Primova ? U ovom periodu evolucije, ne. Možda u budućnosti.

Nadam se da ovo pomaže.

Arelena
Alda (Jadranka)

This entry was posted in Članci. Bookmark the permalink.